2018年06月24日, 週日

Hành Động Tình Thương – Giảm Nghiệp – Phát Triển Tâm Linh

Hành Động Tình Thương

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị,
Hội Thảo Trực Tuyến với nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư,
Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Ngày 26 tháng 01 năm Hoàng Kim Thứ 11 (2014)
(Nguyên Văn Tiếng Anh) (DVD & MP4-1048 (1.2.3))

Tất cả là tình thương, những cách yêu thương khác nhau. Hành động tình thương. Tình thương và lòng tử tế, sự che chở, yêu thương và hiền dịu đối với muôn loài như thể đối với chính mình. Quý vị sẽ cảm thấy vui sướng khi làm vậy. Đó là tình thương biểu hiện qua hành động.


 

Giảm Nghiệp

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị
Họp mặt Quốc Tế tại Châu Âu,
Ngày 02 tháng 04 năm Hoàng Kim thứ 9 (2012)
(Nguyên Văn Tiếng Anh) (DVD & MP4-1004)

Cố gắng đơn giản hóa cuộc sống và dùng ít tài nguyên thiên nhiên hơn. Dùng càng ít thì nghiệp chướng càng ít.


 

Phát Triển Tâm Linh

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị,
Hội Thảo Trực Tuyến với nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư,
Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Ngày 22 Tháng 12 năm Hoàng Kim Thứ 9 (2012)
(Nguyên Văn Tiếng Anh) (DVD & MP4-1011 (1.2))

Quảng bá lối sống thuần chay và thiền định tốt cho sự thăng hoa bản thân cũng như cho thế giới.