2017年07月22日, 週六

Lời Sư Phụ

Lời Sư Phụ


Tập Trung và Tiếp Nhận Lực Gia Trì
- Chỉ tập trung vào Thượng Đế, vào sự khai ngộ, vào đẳng cấp sâu hơn về tâm thức và hỷ lạc. Bởi vì càng tập trung sâu hơn thì quý vị càng sung sướng, c ...

Published on: Tháng Sáu 21, 2016Công tác cứu trợ trải rộng tình thương và mở rộng tấm lòng
- Tâm mình vì tình thương mà rộng mở và đó chính là năng lượng cần có để cân bằng ... ...

Published on: Tháng Sáu 20, 2016