2018年06月22日, 週五

    Trước khi phê bình người khác, chúng ta cần nhìn thấu nhân quả. Nhưng sau khi đã thấy rõ nhân quả, chúng ta sẽ không còn dám chỉ trích ai nữa, bởi vì chúng ta hiểu rằng tất cả đều do nhân quả và nghiệp chướng tạo thành.