2018年04月20日, 週五

    Ai cũng là người tốt, chỉ có hoàn cảnh tạo nên sự khác biệt mà thôi.