2017年09月26日, 週二

    Ai cũng là người tốt, chỉ có hoàn cảnh tạo nên sự khác biệt mà thôi.