2018年01月22日, 週一

    Ai cũng là người tốt, chỉ có hoàn cảnh tạo nên sự khác biệt mà thôi.