2018年04月20日, 週五

    Sự lãng phí lớn nhất là chúng ta không biết mình có trí huệ, không biết mình có lực lượng của Thượng Đế và lãng quên rằng mình là con cái của Ngài.