2018年06月24日, 週日

    Bất luận sứ mệnh của chúng ta là gì, điều quan trọng nhất trên thế giới này là phải thương yêu lẫn nhau.