2018年01月18日, 週四

    Bất luận sứ mệnh của chúng ta là gì, điều quan trọng nhất trên thế giới này là phải thương yêu lẫn nhau.