2017年09月25日, 週一

    Bất luận sứ mệnh của chúng ta là gì, điều quan trọng nhất trên thế giới này là phải thương yêu lẫn nhau.