2018年04月20日, 週五

    “Minh Sư” nghĩa là trí huệ vạn năng, trí huệ tối thượng, phẩm chất vô lượng quang, vô lượng thọ bên trong chúng ta. Một khi nhớ đến phẩm chất này, chúng ta không còn phải lo sợ bất cứ điều gì nữa.