2018年04月20日, 週五

    Chúng ta nên tu hành để đạt trạng thái vô ngã, không còn sợ mất thể diện, không còn có khái niệm hay ý niệm tốt xấu, giống như trẻ thơ vậy.