2018年04月22日, 週日

    Mọi thứ đều tốt đẹp khi chúng ta khai ngộ, trong khi không có gì thật sự là tốt đẹp khi chúng ta vẫn còn vô minh. Cho nên, vô minh là tội lỗi lớn nhất, còn khai ngộ là công đức vĩ đại nhất.