2017年09月20日, 週三

    Chúng ta có tình thương nhưng không vì vậy mà kiêu hãnh. Chúng ta bố thí nhưng không mong cầu phước báu.