2018年01月18日, 週四

    Chúng ta có tình thương nhưng không vì vậy mà kiêu hãnh. Chúng ta bố thí nhưng không mong cầu phước báu.