2018年03月23日, 週五

    Chúng ta có tình thương nhưng không vì vậy mà kiêu hãnh. Chúng ta bố thí nhưng không mong cầu phước báu.