2017年11月19日, 週日

    Chúng ta có tình thương nhưng không vì vậy mà kiêu hãnh. Chúng ta bố thí nhưng không mong cầu phước báu.