2017年11月19日, 週日

    Tâm chúng ta phải đơn thuần và cởi mở như trẻ thơ, chỉ khi đó chúng ta mới có thể nhanh chóng tiến bộ trong việc tu hành.