2017年09月26日, 週二

    Tâm chúng ta phải đơn thuần và cởi mở như trẻ thơ, chỉ khi đó chúng ta mới có thể nhanh chóng tiến bộ trong việc tu hành.