2018年06月24日, 週日

    Chúng ta có thể khiển trách người khác. Khi chúng ta có tình thương, họ sẽ cảm nhận được rằng chúng ta không làm vậy với ý xấu, mà vì lòng quan tâm đến họ, cho nên họ sẽ không bao giờ hờn giận chúng ta.