2017年09月26日, 週二

    Chỉ khi nương vào Lực Lượng Vô Thượng, chúng ta mới được an toàn, không còn cách nào khác.