2017年11月19日, 週日

    Chỉ khi nương vào Lực Lượng Vô Thượng, chúng ta mới được an toàn, không còn cách nào khác.