2018年01月18日, 週四

    Chỉ khi nương vào Lực Lượng Vô Thượng, chúng ta mới được an toàn, không còn cách nào khác.