2018年06月22日, 週五

    Chỉ khi nương vào Lực Lượng Vô Thượng, chúng ta mới được an toàn, không còn cách nào khác.