2018年06月22日, 週五

    Càng đơn thuần, chúng ta càng dễ cảm nhận được tình thương yêu của Thượng Đế hay Phật Bồ Tát. Vì sao vậy? Bởi vì những người đơn thuần rất khiêm nhường và không tự cao. Thượng Đế thương những người khiêm nhường.