2018年01月18日, 週四

    Vị Minh Sư bên trong không bao giờ rời bỏ chúng ta. Chúng ta phải nương vào Ngài – Ngài là Minh Sư, là Bản Lai Diện Mục và Tự Tính của chúng ta.