2018年06月22日, 週五

    Khi chúng ta thật sự khẩn cầu, thật sự can đảm, thật sự khao khát và thành tâm cầu nguyện, thì Bồ Tát và mười phương chư Phật sẽ giúp đỡ chúng ta.