2018年04月19日, 週四

    Bất cứ việc gì người khác nhờ, chúng ta nên làm một cách toàn tâm toàn ý. Nếu không ai nhờ mình làm gì, thì hãy đi ăn hoặc đi ngủ.