2017年11月19日, 週日

    Đạo không thể dùng tri thức để phân tích. Đạo là sự nhận thức và liễu ngộ bên trong.