2018年06月22日, 週五

    Đạo không thể dùng tri thức để phân tích. Đạo là sự nhận thức và liễu ngộ bên trong.