2018年01月18日, 週四

    Đạo không thể dùng tri thức để phân tích. Đạo là sự nhận thức và liễu ngộ bên trong.