2017年09月26日, 週二

    Đạo không thể dùng tri thức để phân tích. Đạo là sự nhận thức và liễu ngộ bên trong.