2018年04月22日, 週日

    Hãy an ủi chính mình, rồi mọi người cũng sẽ được an ủi. Khi quý vị cảm thấy thư thái, thì mọi người cũng sẽ cảm thấy thư thái.