2018年04月20日, 週五

    Bản thân chúng ta phải thành tâm, tinh tấn và nỗ lực, lúc nào cũng phải nhớ đến Phật Lực bên trong chúng ta. Chúng ta nên luôn luôn cầu nguyện Lực Lượng này giúp đỡ. Chúng ta gọi Lực Lượng này là Thượng Đế hoặc Phật Tổ, đó cũng chính là Bản Lai Diện Mục của chúng ta.