2017年11月19日, 週日

    Nếu không thương yêu bản thân, chúng ta cũng không thể thương yêu người khác.