2018年04月22日, 週日

    Nhớ đến Sư Phụ có nghĩa là nhớ đến giáo lý của Ngài và tất cả những gì Ngài đã truyền dạy.