2018年02月20日, 週二

    Nhớ đến Sư Phụ có nghĩa là nhớ đến giáo lý của Ngài và tất cả những gì Ngài đã truyền dạy.