2017年11月22日, 週三

    Nhớ đến Sư Phụ có nghĩa là nhớ đến giáo lý của Ngài và tất cả những gì Ngài đã truyền dạy.