2017年09月23日, 週六

    Nhớ đến Sư Phụ có nghĩa là nhớ đến giáo lý của Ngài và tất cả những gì Ngài đã truyền dạy.