2017年11月21日, 週二

    Nếu muốn thay đổi tương lai, thì chúng ta phải thay đổi hiện tại. Vì vậy, hiện tại là quan trọng nhất. Hãy quên quá khứ đi!