2018年04月22日, 週日

    Hãy cố gắng mềm mỏng, khiêm tốn và hằng thuận, rồi quý vị sẽ nhận biết Thượng Đế được rõ hơn.