2017年11月22日, 週三

    Hãy cố gắng mềm mỏng, khiêm tốn và hằng thuận, rồi quý vị sẽ nhận biết Thượng Đế được rõ hơn.