2017年09月23日, 週六

    Hãy cố gắng mềm mỏng, khiêm tốn và hằng thuận, rồi quý vị sẽ nhận biết Thượng Đế được rõ hơn.