2018年02月20日, 週二

    Hãy cố gắng mềm mỏng, khiêm tốn và hằng thuận, rồi quý vị sẽ nhận biết Thượng Đế được rõ hơn.