2018年04月20日, 週五

    Quý vị nên rèn luyện tính tự chủ để đưa ra quyết định chính xác và vào đúng thời điểm. Phải kiên quyết và vận dụng trí huệ đã được khai mở của mình.