2018年03月23日, 週五

    Công lý rất tốt, nhưng tình thương mới là tốt nhất.