2018年01月18日, 週四

    Công lý rất tốt, nhưng tình thương mới là tốt nhất.