2017年09月20日, 週三

    Công lý rất tốt, nhưng tình thương mới là tốt nhất.