2017年11月19日, 週日

    Công lý rất tốt, nhưng tình thương mới là tốt nhất.