2018年01月22日, 週一

    Nhẫn nại là gì? Tức là bất kể chuyện gì xảy ra, chúng ta đều nhận thức rõ đó là do nghiệp quả của mình, chứ không phải do lỗi lầm của người khác.