2018年06月21日, 週四

Chuyện Cười của Ông Chủ

JK 1-2bb

Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, Họp mặt Quốc Tế tại Châu Âu,

Ngày 29 tháng 10, năm Hoàng Kim thứ 5 (2008)

Ngày 22 tháng 01, năm Hoàng Kim thứ 6 (2009)

(Nguyên văn tiếng Trung Hoa) (DVD & MP4-0927)

 

 

Có một ông chủ nọ vừa trở lại chỗ làm. Ông rất vui, nên đã tập họp tất cả nhân viên lại để kể chuyện vui cho họ nghe. Ai cũng cười cả, ngoại trừ một người.

Ông chủ hỏi: “Tại sao anh không cười? Ai cũng cười. Sao anh không cười?”

Anh ta đáp: “Tôi không cần phải cười, bởi ngày mai tôi thôi việc rồi.”

 

 

Mời quý vị viếng trang mạng sau để nghe phần thu âm của chuyện vui này, đồng thời chia sẻ sự khôi hài của Sư Phụ với những người chung quanh:

http://video.Godsdirectcontact.net/magazine/jk213-1.php