2018年06月22日, 週五

    Xuất gia hay tại gia đều không quan trọng. Điều quan trọng là tâm của chúng ta được giải thoát và trí huệ của chúng ta được khai mở để có thể phụng sự thế giới.