2018年04月20日, 週五

    Vì xem bài học như hình phạt, nên chúng ta mới đau khổ.