2017年11月20日, 週一

    Vì xem bài học như hình phạt, nên chúng ta mới đau khổ.