2017年09月25日, 週一

    Vì xem bài học như hình phạt, nên chúng ta mới đau khổ.