2018年06月22日, 週五

    Về phương diện tu hành, chúng ta nên tự tại, đồng thời cũng phải để cho người khác được tự tại.