2018年01月18日, 週四

    Về phương diện tu hành, chúng ta nên tự tại, đồng thời cũng phải để cho người khác được tự tại.