2017年09月20日, 週三

    Về phương diện tu hành, chúng ta nên tự tại, đồng thời cũng phải để cho người khác được tự tại.