2017年11月19日, 週日

    Về phương diện tu hành, chúng ta nên tự tại, đồng thời cũng phải để cho người khác được tự tại.