2018年02月26日, 週一

    Trong vũ trụ này, nhu luôn thắng cương. Càng nhu hòa, mềm mỏng và linh hoạt, thì lực lượng càng cao siêu.