2017年10月19日, 週四

    Trong vũ trụ này, nhu luôn thắng cương. Càng nhu hòa, mềm mỏng và linh hoạt, thì lực lượng càng cao siêu.