2018年04月20日, 週五

    Thật tốt khi chúng ta chuyên tâm làm việc và hiểu rõ mục đích của mình. Chúng ta làm việc để rèn luyện bản thân và phụng sự tha nhân. Chúng ta làm việc vì tình thương và cũng là để báo đáp cho thế giới.