2018年03月23日, 週五

    Toạ thiền không đơn thuần là ngồi một chỗ. Quý vị phải tập trung với tâm thuần khiết và từ ái; bằng không, quý vị ngồi cũng chỉ vô ích mà thôi.