2018年02月24日, 週六

    Thiên Đàng hay địa ngục, tất cả đều do chính chúng ta tạo nên.