2018年04月20日, 週五

    Thành thật với người khác là cách tốt nhất để bảo vệ phẩm cách và lương tâm của chúng ta.