2018年01月22日, 週一

    Thành thật với người khác là cách tốt nhất để bảo vệ phẩm cách và lương tâm của chúng ta.