2018年04月22日, 週日

    Tham lam tài sản của người khác thì cũng giống như thu nhận nghiệp chướng của họ vậy.