2017年09月23日, 週六

    Tham lam tài sản của người khác thì cũng giống như thu nhận nghiệp chướng của họ vậy.