2018年02月20日, 週二

    Tham lam tài sản của người khác thì cũng giống như thu nhận nghiệp chướng của họ vậy.