2017年11月22日, 週三

    Tham lam tài sản của người khác thì cũng giống như thu nhận nghiệp chướng của họ vậy.