2018年06月24日, 週日

    Sám hối thật sự không chỉ là nhận biết những lỗi lầm của mình hay hứa không tái phạm, mà phải sửa đổi hành động của mình, phải làm tốt và tốt hơn nữa.