2017年11月22日, 週三

    Phải tìm tình thương bên trong mình trước, rồi chúng ta mới có thể thực sự yêu thương người khác.