2017年11月19日, 週日

    Những gì làm chúng ta sợ hãi nhất thì chúng ta nên cố gắng khắc phục và vượt qua.