2017年09月25日, 週一

    Những gì làm chúng ta sợ hãi nhất thì chúng ta nên cố gắng khắc phục và vượt qua.