2018年04月20日, 週五

    Những gì làm chúng ta sợ hãi nhất thì chúng ta nên cố gắng khắc phục và vượt qua.