2018年01月20日, 週六

    Những gì làm chúng ta sợ hãi nhất thì chúng ta nên cố gắng khắc phục và vượt qua.