2017年09月25日, 週一

    Nghĩ đến lợi ích của người khác sẽ giúp chúng ta quên đi cảm giác sợ hãi. Đây là phương cách tốt nhất để trưởng dưỡng lòng can đảm.