2017年11月18日, 週六

    Nếu bám víu vào những thành tựu trong quá khứ, thì chúng ta sẽ không thể tiến bộ thêm nữa.