2018年04月23日, 週一

    Mọi người đều là Phật. Có thể họ chưa nhận biết được điều đó, nhưng chúng ta vẫn nên tôn trọng và đối xử với họ như với chính bản thân mình. Hãy nghiêm khắc nhưng bao dung, yêu thương nhưng không ràng buộc.