2018年06月24日, 週日

    Minh Sư là Bi, Trí, Dũng – những phẩm chất không thể che giấu được. Không thể dùng không gian để ngăn cách Ngài, cũng không thể dùng khoảng cách để tách rời Ngài.