2017年11月18日, 週六

    Không ai có thể thay chúng ta tu hành, thắp sáng ngọn đuốc và đi trên con đường Đạo của mình.