2017年09月20日, 週三

    Không ai có thể thay chúng ta tu hành, thắp sáng ngọn đuốc và đi trên con đường Đạo của mình.