2018年04月19日, 週四

    Không ai có thể thay chúng ta tu hành, thắp sáng ngọn đuốc và đi trên con đường Đạo của mình.