2017年11月19日, 週日

    Khi tâm trí chúng ta thanh tịnh, khi chúng ta tìm về Chân Ngã, thì giải đáp cho mọi vấn đề của chúng ta đều sẽ hiển lộ.