2018年04月22日, 週日

    Giúp người khác giải thoát và nhận biết “Chánh Đạo” là hình thức giúp đỡ tối thượng mà chúng ta có thể dâng tặng, đồng thời cũng đem lại công đức cao cả nhất.