2018年04月19日, 週四

    Được học và tuân theo từng lời chỉ dạy của một vị Minh Sư khai ngộ là phước báu vĩ đại nhất. Khi làm như vậy, nghĩa là quý vị đang đảnh lễ tất cả các bậc Thánh nhân trong toàn cõi vũ trụ.