2018年04月20日, 週五

    Đừng bao giờ quên Thượng Đế, rồi chúng ta sẽ có được mọi thứ. Nếu muốn có được điều gì đó, chúng ta phải biết rằng mọi thứ đều thuộc vè Ngài. Khi Ngài ban cho chúng ta thứ gì, đừng nên nghĩ thứ đó là của riêng mình.