2018年03月23日, 週五

    Điều quan trọng nhất ở người tu hành là lòng thành tâm mong cầu Chân Lý; người đó phải thực sự muốn tu hành.