2017年09月20日, 週三

    Điều quan trọng nhất ở người tu hành là lòng thành tâm mong cầu Chân Lý; người đó phải thực sự muốn tu hành.